REGULAMIN

I Wstęp:

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wondergirl.com.pl przez działalność gospodarczą Jarry-1 Grażyna Jaroszek z siedzibą w Pruszkowie, ul.Morska
  1 05-802 Pruszków ,NIP:1130141449, REGON: 011729280 , zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: evene.shoponline@gmail.com , telefonicznie w dni robocze pod numerem +48 501284668
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://evene.com.pl , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

II Definicje:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną dokonująca zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzystająca z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 5. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Sklep internetowy– strona internetowa pod adresem: http://wondergirl.com.pl zawierająca ofertę wraz z opisem towaru, który można zamówić za pomocą danego sklepu.

 

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczone usługi

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0   
      lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.  
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.   
 4. Sprzedawca jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich lub Sprzedawcy (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne), są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub w języku angielskim, według wyboru Klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Dostawa
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. za pośrednictwem, firmy kurierskiej,
 4. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu Internetowego w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 6. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z 
  pkt. VI pkt. 2.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

   

 8. Ceny i metody płatności
 9. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub w walucie EURO według wyboru Klienta.
 10. Płatności:
  a.    elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczyna się w chwili przesłania Klientowi
        przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez       
        Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez
        Klienta. Przesyłka zostanie nadana niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 11. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie
  14 dni. Termin liczony jest od daty dostarczenia Towaru do dnia złożenia pisma w urzędzie pocztowym
 2. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie  dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi koszty Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru  lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta.
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientaz tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego
 2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: Wonder.girl.shoponline@gmail.com
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2
 4. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

   

 7. Polityka prywatności
 8. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.  
      Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające    
      ochronę przetwarzanych danych w tym m.in. system szyfrowania danych. Administrator
      zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również   
      przed ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa.
  2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie    
      danych osobowych.
  3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane za ich zgodą, w celu korzystania ze sklepu
     internetowego oraz przekazywania informacji handlowej przez podmioty współpracujące.
     Adres email Klienta będzie wykorzystany w celu wysyłki newslettera oraz przekazywania
     informacji handlowej przez podmioty współpracujące, pod warunkiem, że Klient wyrazi
     zgody na ich otrzymywanie.

 

 1. Dane osobowe, które korzystający ze Sklepu internetowego podaje podczas kontaktu
     email lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu
     udzielenia odpowiedzi na zapytanie korzystającego ze sklepu.
  5. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny Administratora będą
     wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.
  6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu ze Sklepu
      internetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,
      Administrator może przetwarzać dane osobowe korzystającego ze Sklepu internetowego
     w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
  7. Dane osobowe zbierane w Sklepie internetowym są przekazywane bezpośrednio przez
      korzystających ze Sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularzy dostępnych
      online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie
      przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora w czasie korzystania ze
      Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest
      niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego.
  8. Administrator zapewnia realizację uprawnień korzystających ze Sklepu internetowego
     wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści
     własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania
     własnych danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania
     własnych danych osobowych, korzystający ze Sklepu internetowego mają w szczególności
     prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych
     osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych
     osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec
     przetwarzania swoich danych.
  9. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia Klientom logowania się do
     Konta, monitorowania ruchu strony  Sklepu internetowego, opracowania statystyk
     korzystania ze Sklepu internetowego . Pliki cookies pozwalają ponadto korzystającym z
     Sklepu internetowego na zachowanie parametrów nawigacyjnych w Sklepie internetowym.
  10. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics,
        zaimplementowany w kodzie Sklepu internetowego. Szczegółowe cele, do którego
        Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie
        dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
  11. Korzystający ze Sklepu internetowego może w dowolnym momencie zablokować
       zbieranie informacji przy wykorzystaniu plików cookies, wyłączając opcję obsługi cookies
       w ustawieniach przeglądarki; Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania
       Sklepu internetowego przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

XXI. Zmiany Regulaminu

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie
      Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i
      wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 2. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez
     Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie; Administrator jest jednak
     zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

   

XXI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Sklepu internetowego
  2. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail wonder.girl.shoponline@gmail.com
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.